MOBIL Parkolás

Parkoljon készpénzmentesen, applikációval!

Tájékozódjon itt a parkolás működéséről és elérhetőségeiről: Parkolási Iroda Hévíz | HÉVÜZ KFT.
Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató

PDF

A Hévízi Polgármesteri Hivatal (a továbbiakban: Adatkezelő) elhivatott abban, hogy a személyes adatok kezelése során a legnagyobb körültekintéssel járjon el. Ennek megfelelően az Adatkezelő az általa végzett tevékenységek, a rá vonatkozó jogszabályi kötelezettségek és az ügyfeleivel, partnereivel fennálló jogviszonyok természetének figyelembe vételével alakította ki a jogszabályi előírások szerinti személyes adatok védelmét célzó adatkezelési, adatfeldolgozási, adattörlési szabályozását és belső rendszerét.

Az alábbi tájékoztató részletes leírást tartalmaz arra vonatkozóan, hogy az Adatkezelő hogyan és milyen célból kezeli az Ön (a továbbiakban: Érintett) személyes adatait és arra, hogy milyen jogok illetik meg Önt az Adatkezelő által kezelt adatai vonatkozásában.

1. Az adatkezelő

Az adatkezelő adatai:

 • Neve: Hévízi Polgármesteri Hivatal
 • Székhelye: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
 • Levelezési címe: 8380 Hévíz, Kossuth Lajos u. 1.
 • Elektronikus (e-mail) címe: heviz@t-online.hu
 • Polgármesteri Hivatal webcíme: https://onkormanyzat.heviz.hu/
 • Képviselőjének neve és elérhetősége: Dr. Tüske Róbert, 83/500 - 800
 • Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége: Biró Gergely, dpo@itsecure.hu


2. Az adatkezelés jogalapja, adatok kezelésének időtartama
A Hivatal, az adatkezelési tevékenysége során, a természetes személyek személyes adatainak kezelésére vonatkozó adatvédelmi jogszabályok előírásai szerint jár el. A Hivatal adatkezelésének alapelvei az alábbi jogszabályokban foglaltaknak felelnek meg:

 • az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, GDPR),
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • a köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény,
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.),
 • a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény (Számv. tv.),
 • a Munka Törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény,
 • a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII.29.) Korm. rendelet
 • a személy- és vagyonvédelmi, valamint a magánnyomozói tevékenység szabályairól szóló 2005. évi CXXXIII. törvény
 • 2013. évi L. törvény az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról
 • 41/2015. (VII. 15.) BM rendelet az állami és önkormányzati szervek elektronikus információbiztonságáról szóló 2013. évi L. törvényben meghatározott technológiai biztonsági, valamint a biztonságos információs eszközökre, termékekre, továbbá a biztonsági osztályba és biztonsági szintbe sorolásra vonatkozó követelményekről.

Jelen szabályzatban nem, vagy nem teljes körûen szabályozott kérdésekre az Infotv., valamint a fentebb felsorolt jogszabályok rendelkezései az irányadóak.

3. Fogalmak, meghatározások

 • adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;
 • adatfeldolgozás: az adatkezelő megbízásából vagy rendelkezése alapján eljáró adatfeldolgozó által végzett adatkezelési mûveletek összessége;
 • adatkezelő: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;
 • adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely mûvelet vagy mûveletek összessége, így a gyûjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés; 
 • az adatkezelés korlátozása: a tárolt adat zárolása az adat további kezelésének korlátozása céljából történő megjelölése útján; 
 • adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;
 • adattörlés: az adat felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállítása többé nem lehetséges;
 • adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;
 • adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;
 • anonimizálás a GDPR alapján: az adatok végleges megfosztása személyes jellegüktől úgy, hogy kapcsolatuk az érintett személlyel már nem állítható helyre az Adatkezelő által sem. Az Adatkezelő saját hatáskörben mérlegeli a kockázatokat és az alapján dönt arról, hogy törlés helyett anonimizál;
 • álnevesítés: személyes adat olyan módon történő kezelése, amely - a személyes adattól elkülönítve tárolt - további információ felhasználása nélkül megállapíthatatlanná teszi, hogy a személyes adat mely érintettre vonatkozik, valamint mûszaki és szervezési intézkedések megtételével biztosítja, hogy azt azonosított vagy azonosítható természetes személyhez ne lehessen kapcsolni;
 • Címzett: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely részére személyes adatot az adatkezelő, illetve az adatfeldolgozó hozzáférhetővé tesz;
 • EGT-állam: az Európai Unió tagállama és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes más állam, továbbá az az állam, amelynek állampolgára az Európai Unió és tagállamai, valamint az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban nem részes állam között létrejött nemzetközi szerződés alapján az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam állampolgárával azonos jogállást élvez;
 • Érintett: bármely információ alapján azonosított vagy azonosítható természetes személy;
 • Érintett hozzájárulása: az Érintett akaratának önkéntes, konkrét, megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • harmadik személy: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;
 • harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam;
 • hozzájáruláson alapuló adatkezelés: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;
 • jogos érdek: az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges;
 • jogi kötelezettség: az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik;
 • profilalkotás: személyes adat bármely olyan - automatizált módon történő - kezelése, amely az érintett személyes jellemzőinek, különösen a munkahelyi teljesítményéhez, gazdasági helyzetéhez, egészségi állapotához, személyes preferenciáihoz vagy érdeklődéséhez, megbízhatóságához, viselkedéséhez, tartózkodási helyéhez vagy mozgásához kapcsolódó jellemzőinek értékelésére, elemzésére vagy előrejelzésére irányul;
 • személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett") vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;
 • szerződés teljesítése: az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • tiltakozás: az Érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatának kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adat törlését kéri;


4. Az adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak a Hivatali ügyintézés során
Jelen Tájékoztató célja, hogy a Hivatal ügyfelei, leendő ügyfelei és leendő alkalmazottai számára átláthatóvá tegye az ügyintézés során követett adatkezelési eljárásokat, a természetes személyek személyes adataik kezelésével összefüggő védelméhez kapcsolódó elvek és szabályok, a természetes személyek állampolgárságától és lakóhelyétől függetlenül érvényesüljenek.

A Hivatal alapvető célja, hogy minden esetben, tiszteletben tartsa a természetes személyek alapvető jogait és szabadságait, különösen, ami a személyes adataik védelméhez való jogukat illeti.

Adatkezelés célja és jogalapja

A Hivatal a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Adatkezelő belső utasításokban szabályozta, hogy csak az adatkezelési cél elérésében közremûködő, ahhoz szükséges címzettek kezeljék az adatokat.

Felhívjuk az Adatkezelő részére adatközlők figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

A Hivatal a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

A Hivatal a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyûjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

 

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok
Személyes adat megnevezése: Név, lakcím, anyja neve, születési idő, születési hely, TAJ szám, adóazonosító telefonszám, email cím

Megőrzési/Tárolási idő: Lásd 12. Adatok törlése fejezet

5. Adatkezelés célja, a kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak az Adatkezelőhöz álláskeresőként jelentkező Érintettek vonatkozásában

Adatkezelés célja és jogalapja

A Hivatal a személyes adatokat mindenkor kizárólag előre meghatározott célból, a szükséges mértékben, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezeli. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja az állásjelentkezők kiválasztása és a velük történő kapcsolatfelvétel.

A Hivatal a jelentkezés során megadott személyes adatokat az információs önrendelkezési jogról és az Infotv., valamint a GDPR rendelkezéseinek megfelelően kezeli.

Adatkezelő a Személyes adatokat Érintett kifejezett és önkéntes hozzájárulása alapján kezeli az alábbi esetekben: Munkaerő toborzás.

Az e-mail-ben történő álláshirdetésre jelentkezést az Adatkezelő kifejezett és önkéntes hozzájárulásként kezeli, mivel nincs technikai lehetőség az önkéntesség más módon történő bizonyítására.

A kezelt adatok köre, adatkezelés időtartama, adatok megismerésére jogosultak

Az Adatkezelő a megjelölt jogalapra hivatkozva a személyes adatokat az alábbi táblázat(ok)ban rögzítettek szerint gyûjti és kezeli a megjelölt megőrzési ideig:

Érintett önkéntes hozzájárulásával kezelt adatok
Személyes adat megnevezése: 
jelentkező neve, születési neve, születési ideje, helye;
jelentkező lakóhelye, tartózkodási helye;
jelentkező telefonszáma/telefonszámai;
jelentkező email címe;
előző munkáltatók nevei, címei;
előző munkaviszonyok kezdete, vége;
korábbi beosztások, munkakörök leírásai;

végzettséget adó oktatási intézmény neve és címe;
erkölcsi bizonyítvány
tanulmányok kezdete és vége;
a tanulmány befejezése révén megszerzett végzettség megnevezése, foka, típusa, megszerzésének  ideje;
idegennyelv-ismeret, nyelvismeret foka, nyelvvizsga foka, típusa és megszerzésének ideje;
további képzettség megnevezése, foka, típusa és megszerzésének ideje
egyéb, a jelentkező által megadott adatok (pl. arckép, önéletrajz, motivációs levél)

Megőrzési/Tárolási idő:
A hozzájárulás visszavonásáig, de legkésőbb a pozíció betöltéséig.
Amennyiben az érintett nem kerül kiválasztásra, de a jövőben létesítendő munkakörre is fenntartja jelentkezését, hozzájárulása alapján a személyes adatai maximum 6 hónapig őrizhetők.
Amennyiben a felvételi eljárás során ki nem választott érintett nem ad kifejezett hozzájárulást személyes adatai további kezeléséhez, azokat 8 napon belül az Adatkezelő köteles törölni.

A Hivatal a jelentkezés során megadott, valamint a feltöltött dokumentumokban feltüntetett személyes adatokat kizárólag a pályázó képzettségének megfelelő pályázatok elbírálása során használja fel. Bizonyos információk megadása a kiválasztási eljáráshoz elengedhetetlenül szükségesek. Az ilyen kötelezően megadandó információkra felhívjuk a figyelmet.

A személyes adatokat kizárólag a Hivatal az előzőekben megjelölt adatkezelési célok megvalósításában közremûködő munkavállalói, megbízottai ismerhetik meg. A személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, vagy az Érintett hozzájárulása alapján van lehetőség.

6.Adatkezelő az alábbi esetekben alkalmaz Adatfeldolgozót
Az adatokhoz az adatkezelőn kívül más nem fér hozzá.

Egyes esetekben, a Felhasználói adatok további adatkezelőkhöz és adatfeldolgozókhoz kerülhetnek. Adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a Hivatal szerződéses kötelemként előírja, hogy a szerződött adatfeldolgozó a személyes adatok védelme érdekében betartsa a GDPR előírásait és rendelkezzen az előírt nyilvántartásokkal is. A személyes adatok kezelése során az alábbi adatfeldolgozók és adatkezelők kerülnek bevonásra. Adatkezelő személyes adatok kezeléséhez alábbi Adatfeldolgozó(ka)t veszi igénybe a megjelölt tevékenységekre:

Adatfeldolgozó

Székhely

Végzett tevékenység

MOKK

Magyar Közjegyzői Kamara

jogszabály alapján, feladatok átadásával kapcsolatos adatszolgáltatás

Probono, KIRA, emet.gov.hu, SZL, EAK, TÉR, E-adat

Magyar Államkincstár

jogszabály és hatósági szabályozás alapján, közhatalmi tevékenységgel kapcsolatos adatszolgáltatás

KSH Electra

KSH

Statisztikai adatok kezelése

ASP

Magyar Államkincstár

Pénzügyi, adózási, iratkezelési, hagyatéki, ipar-kereskedelmi

Ügyfélkapu

Belügyminisztérium

Azonosítás

GovCenter

Komunáldata Kft.

Ebnyilvántartás

PTR

Országos Szociális Információs Rendszer

Szociális adatfeldolgozás

Technikailag rögzítésre kerülő adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, melyek a szolgáltatás igénybe vétele során generálódnak, és melyeket az adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként naplóz (pl. IP cím, session ID). Az internet mûködéséből adódóan az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – az internet használatával - automatikusan naplózza. Az internet ezen automatikus szerver-kliens kommunikációk nélkül nem mûködik. Ezen adatok egyéb Felhasználói személyes adatokkal - törvény által kötelezővé tett esetek kivételével - össze nem kapcsolhatók. Az adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. A rendszer mûködése során automatikusan, technikailag rögzítésre kerülő napló-fájlok a rendszer mûködésének biztosítása szempontjából indokolt időtartamig kerülnek tárolásra a rendszerben. 

 

Adatbiztonsági intézkedésekről tájékoztatás:
A Hivatal fizikai és adminisztratív védelmi intézkedések alkalmazásával gondoskodik arról, hogy a weboldalakat ne érje információbiztonsági vagy adatvédelmi incidens.

Adatvédelmi incidens esetén a Hivatal a GDPR 33. cikk (1) bekezdése alapján indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens tudomására jutott, bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínûsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságára nézve. Amennyiben a bekövetkezett adatvédelmi incidens magas kockázattal jár, akkor a Hivatal indokolatlan késedelem nélkül köteles minden felhasználót erről értesíteni.

A Tájékoztató módosítása

A Hivatal fenntartja a jogot a Tájékoztató egyoldalú módosítására. A mindenkori hatályos Tájékoztató a Honlapon érhető el. A Honlap felhasználója a Honlapra történő belépéssel elfogadja a hatályos Tájékoztató rendelkezéseit.

7. Cookie tájékoztató

A Hivatal tájékoztatja a Weboldalra látogatókat, hogy a Weboldal használatával (webes érintetti kapcsolatfelvétel hiányában) adatgyûjtés és adatkezelés az anonim Felhasználó-azonosítók (cookie vagy süti) alkalmazásával és azok Érintetti elfogadásával valósul meg. A cookie-k lényegi ismertetőit az alábbiakban foglalja össze az Adatkezelő.

A sütiket széles körben használják a honlapok hatékony üzemeltetése vagy webes szolgáltatások és funkciók nyújtása céljából.

A sütik semmilyen személyes adatot nem tartalmaznak, és nem alkalmasak az egyes felhasználók beazonosítására.

A sütik lehetnek „állandó" vagy „ideiglenes" sütik. Az állandó sütiket a böngésző egy meghatározott időpontig tárolja, feltéve, hogy azt a felhasználó korábban nem törli, az ideiglenes sütiket azonban a böngésző nem tárolja, az a böngésző becsukásával automatikusan törlődnek.

A „cookie”-k segítségével a böngészője egyedileg azonosítható lesz, a honlap bizonyos ideig megjegyzi az Ön mûveleteit és személyes beállításait (pl. felhasználónév, nyelv, betûméret és honlap megjelenítésével kapcsolatos más egyedi beállítás), tárolja az adott oldal meglátogatásának tényét és idejét. Így Önnek nem kell azokat újra megadnia minden egyes alkalommal, amikor honlapunkra ellátogat, vagy egy másik lapról átnavigál honlapunkra.

Általánosságban a „cookie”-k és más hasonló programok megkönnyítik a honlap használatát, elősegítik, hogy a honlap a látogatók számára igazi webes élményt és hatékony információforrást jelentsen, illetve biztosítják a honlap-üzemeltető részére az oldal mûködésének ellenőrzését, a visszaélések megakadályozását és az oldalon nyújtott szolgáltatások zavartalan és megfelelő színvonalú biztosítását.

 

Milyen fajta sütiket használ a weboldal?

Alapmûködést biztosító sütik

Ezen sütik biztosítják a weboldal megfelelő mûködését, megkönnyítik annak használatát, és látogatóink azonosítása nélkül gyûjtenek információt a használatáról.

Weboldalunk a sütiket a következő célokra használja:

a webhely nyelvének beállítására
a felhasználó visszatérése esetén azonosítására, egyes beállításainak/ preferenciáinak megjegyzésére.
A sütik által tárolt információk kizárólag az itt leírt célokra kerülnek felhasználásra. A sütiket vagy az általuk tárolt adatokat harmadik fél számára nem adjuk tovább. Részletes információkat a lenti táblázatban olvashat ezekről a sütikről:

Süti neve

Leírás

Lejárat

1c86fc299a3c50176bea6d7a6ff40a81

A cookie azonosítja a számítógépet és munkamenetet, megjegyzi a felhasználó által elvégzett beállításokat a későbbiek során a felhasználó által megadott adatokkal folytatódhasson a munkamenet.

Lejár, amikor bezárja a böngészőt.

cookieaccept

A sütik felhasználó általi elfogadását tartalmazza.

Amikor a böngészési programfolyamat véget ér

 

Google Analytics sütik

A Google Analytics sütik egyszerû, könnyen használható eszközök amelyek segítenek a weboldal tulajdonosának felmérni hogyan lépnek kapcsolatba a felhasználók a weboldal tartalmával(hányan látogatták meg a webhelyet, hányan tartózkodnak a webhelyen stb.)

Ezeket az információkat statisztikák készítésére és a portál további fejlesztésére használjuk. Ezek a sütik nem tudják Önt személy szerint beazonosítani, olyan információkat gyûjtenek, mint pl. hogy melyik oldalt nézett meg a látogatónk, a felhasználó a weboldal mely részére kattintott, hány oldalt keresett fel, milyen hosszú volt az egyes munkamenetek megtekintési ideje, melyek voltak az esetleges hibaüzenetek.

További információ ezekről a sütikről az alábbi linkeken érhető el:

https://policies.google.com/technologies/types?hl=hu
https://marketingplatform.google.com/about/analytics/

Cookiek elfogadása/letiltása

A „cookie”-k használatának elfogadása, engedélyezése nem kötelező. Ön vissza tudja utasítani a sütik használatát számítógépe vagy a böngészésre használt más eszköze, illetve a honlap eléréséhez használt böngészője beállításain keresztül. Azonban ilyen esetben előfordulhat, hogy egyes weblapok nem jelennek meg megfelelően, illetve a rendszer üzenetben tájékoztatja, hogy a webhely megtekintéséhez engedélyezni kell a cookie-kat. A cookiek alkalmazása nélkül nem tudjuk garantálni Önnek a honlap teljes körû használatát.

Az adatkezelés jogalapja az Ön önkéntes hozzájárulása, melyet leiratkozással bármikor visszavonhat. A visszavonás nem érinti az azt megelőző jogszerû adatkezelést. A visszavonás esetén nem kap értesítést hírfolyamunkról, az Ön hírfolyamán nem jelennek meg híreink, a hírfolyamhoz azonban így is hozzáfér, hiszen oldalunk nyilvános.

Az adatkezelés az Ön leiratkozásáig tart. Az adattovábbításra, vagy adatfeldogozó igénybevételére nem kerül sor.

8. A hozzájáruláson alapuló adatkezelés szabályai

A hozzájáruláson alapuló adatkezelés nem más, mint az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmû kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Ügyfél kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Ügyfél jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerûségét nem érinti, azt nem befolyásolja.

9. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatok köre

A Hivatal az ügyfelei kiszolgálásához és a jogszabályi vagy hatósági előírásnak való megfelelés érdekében, az alábbi személyes adatokat kezeli:

 • Önkormányzati képviselők neve, címe, telefonszáma, pártállása, vagyonnyilatkozatának adatai;
 • Nemzetiségi Önkormányzat tagjainak neve, lakcíme, telefonszáma;
 • Civil szervezetek képviselőjének neve, elérhetősége;
 • Hivatali telefonkönyvben a tisztségviselők, szervezeti egységek vezetőinek, köztisztviselők neve, hivatali telefonszáma, e-mail címe;
 • Országgyûlési képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, illetve európai parlamenti képviselők választása során az OEVB/HVB, SZSZB tagok neve, határozatok és jegyzőkönyvek adatai;
 • Az Adatkezelő által lebonyolított rendezvényeken a rendezvény előadóinak és résztvevőinek adatai, különösen a név, elérhetőségek;
 • Adásvételi/bérleti/támogatási szerződés kötése esetén magánszemély születési neve, születési helye, ideje, anyja neve, személyi igazolvány száma, adóazonosító jele, lakcíme, telefonszáma;
 • A települési támogatások igénylőinek jogszabályban meghatározott személyes adatai;
 • Az anyakönyvi eljárásokhoz felhasznált, jogszabály által előírt személyes adatok;
 • Építéshatósági ügyek intézése során, jogszabály által előírt személyes adatok;
 • Városüzemeltetés, városfejlesztés tárgykörébe tartozó, szerződés vagy jogszabályi felhatalmazás alapján kezelt személyes adatok;
 • Adókivetés és adótartozások végrehajtása során;
 • Közérdekû adatok.


A kapcsolattartási adatok továbbá elsősorban az ügyfélkiszolgálás, tájékoztatás, panaszkezelés teljesítése érdekében szükséges. A fenti adatok megadásának elmulasztása esetén az Adatkezelővel nem létesülhet üzleti kapcsolat.

Nem természetes személyek esetében amennyiben a képviselő vagy meghatalmazott, a nem természetes személy tekintetében kifejezetten nem jelzi, hogy a megadott e-mail cím, egyéb kapcsolattartási adat nem az adott képviselő vagy meghatalmazott személyes adata, úgy az Adatkezelő alappal feltételezheti, hogy a megadott kapcsolattartási adatok (e-mail, telefonszám) az adott nem természetes személy adatának minősül.

10. Az adatkezelés szabályai

Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.

Az adatkezelés jogalapja a Felhasználói adatok kezelése tekintetében, elsősorban az alábbiakban határozható meg:

 • Jogi kötelezettségek teljesítése;
 • Szerződéses kötelezettség teljesítése;
 • Az Adatkezelő jogos érdekeinek érvényesítése, valamint tevékenységének biztosítása;
 • Érintett hozzájárulása;
 • Felhasználó jogainak védelme.


Az adatkezelések célja:

 • Közhatalmi feladatok teljesítése;
 • Állampolgári megkeresések kezelése;
 • Jogi kötelezettségek teljesítése;
 • Honlap használatának kezelése, felhasználói azonosítás;
 • Honlap, hirdetések testre szabása, célzott információk megjelenítése;
 • Statisztikák, elemzések;
 • Felhasználó által generált tartalmak kezelése (fórum);
 • Toborzás, nyitott pozíciókra jelentkezők kezelése.


Amennyiben az adatkezelésre nem szerződéses kötelezettség teljesítése, jogszabályi kötelezettség teljesítése vagy jogos érdekből kerül sor, úgy a személyes adatok kezelésére csak az Érintett kifejezett hozzájárulásával van mód. Az Érintett jogosult arra, hogy a hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása azonban csak a hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetén hatályos, más jogalapon történő adatkezelések tekintetében nem. A hozzájárulás visszavonása a visszavonás előtti adatkezelés jogszerûségét nem érinti, azt nem befolyásolja.


11. Adatokhoz való hozzáférés, adattovábbítás

A Hivatal az adatkezelés céljának megfelelő informatikai támogatást alakított ki, amely biztosítja, hogy a személyes adatokhoz csak azon személyek férhessenek hozzá, akiknek ezen adatok kezelése szükséges.

Ezen túlmenően, amennyiben arra az adatkezelés jogalapja alapján szükség van, az Adatkezelő az általa kezelt adatokat jogosult, illetve köteles az arra jogosult számára továbbítani vagy hozzáférhetővé tenni.

A Hivatal az általa kezelt személyes adatokat átadhatja a szerződéses jogviszonyban álló  kiszervezett vagy speciális szakértelmet megkívánó szakértői, tanácsadói, szaktanácsadói tevékenységet végző személyeknek, az adatkezelési mûveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzésében közremûködő adatfeldolgozók részére, ezen személyek feladatainak teljesítéséhez szükséges mértékben és időtartamra, de legfeljebb a fentiekben meghatározott adatkezeléssel azonos mértékben és időtartamra.

Az Adatkezelő jogosult a birtokában lévő adatok teljes időtartama alatt az adatkezelési tevékenység ellátásába adatfeldolgozót bevonni.

Adattovábbításra a következő esetekben kerülhet sor:

 • hatósági, illetve bírósági adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése érdekében;
 • a jogszabályokban előírt adatszolgáltatási esetekben;
 • az ügyintézéshez szükséges információ csere más állami szervekkel.

Az adattovábbítások címzettjeiről a Hivatal az érintett személy kérésére információt szolgáltat. Az adattovábbítás a Hivatalon belül az alábbi területekre lehetséges:

 • jegyzői titkárság: humánpolitikai referens, jegyzői ügyintéző
 • Polgármesteri Kabinet
 • Hatósági Osztály: anyakönyvvezető
 • Közgazdasági Osztály
 • Városfejlesztési Osztály

Az Adatkezelő biztosítja, hogy a fentiekben meghatározott személyek az adatkezelést a mindenkor hatályos adatvédelmi szabályok és a titokvédelemre vonatkozó törvényi rendelkezések betartása mellett kezeljék.

12. Adatok törlése
Az Adatkezelő a jogszabályokban meghatározott vagy az adatkezelési cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig folytatja az adatkezelést az Adatkezelő mindenkori Iratkezelési Szabályzatának mellékletét képező Irattári Tervnek megfelelően. Az adatkezelési cél megszûnésével az adatokat törli, vagy - ha erre lehetősége van - anonimizálja a korlátozott tárolhatóság elvének megfelelően.

13. Adatbiztonság

Az Adatkezelő az adatkezelés során megőrzi: 

 • a titkosságot: megvédi az információt, hogy csak az férhessen hozzá, aki erre jogosult; 
 • a sértetlenséget: megvédi az információnak és a feldolgozás módszerének a pontosságát és teljességét; 
 • a rendelkezésre állást: gondoskodik arról, hogy amikor a jogosult használónak szüksége van rá, valóban hozzá tudjon férni a kívánt információhoz, és rendelkezésre álljanak az ezzel kapcsolatos eszközök. 

Az Adatkezelő, illetőleg tevékenységi körében adatfeldolgozó gondoskodik az adatok biztonságáról, továbbá megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat a szabályokat, amelyek az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.

Az adatok tárolása során az Adatkezelő biztosítja, hogy az adatokhoz illetéktelenek ne férhessenek hozzá, az adatok bizalmassága ne sérülhessen az adatkezelés teljes időtartama alatt. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg véletlen sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az Adatkezelő az adatkezelés részletes szabályait Adatvédelmi szabályzatában rögzíti.

Az Adatkezelő adatok kezelése alatt mindenkor ügyel az adatok megfelelő szintû védelmére, melyeket különféle technikai és szervezési intézkedések bevezetésével biztosít, vagy biztosíttat. Ezeknek az intézkedéseknek a kapcsolódó kockázatok és a személyes adatok jellege által megkívánt szintû védelmet biztosít és figyelembe veszi a technika jelenlegi állását, az adatkezelés jellegét, hatókörét, összefüggéseit és céljait, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira gyakorolt, a változó valószínûség és súlyosság által okozott kockázatot. Ennek érdekében az Adatkezelő olyan rendszereket alakít vagy alakíttat ki és mûködtet vagy kőködtettet, olyan eljárási szabályokat dolgoz ki és alkalmaz, amelyek biztosítják, hogy az információkhoz csak azok férhessenek hozzá, akiknek a tevékenységek ellátása érdekében az indokolt, valamint a lehető legkisebb mértékûre csökkentik annak lehetőségét, hogy a tevékenységek ellátása során birtokába kerülő információkat bárki rendeltetésüktől eltérően, illetve azzal ellentétesen, jogtalanul felhasználhassa.

14. Az Érintett jogai és azok érvényesítési lehetőségei 

A vonatkozó jogszabályok alapján az alábbiak kérelmezhetők az Adatkezelőtől:

 • Érintett tájékoztatása a személyes adatai kezeléséről;
 • az Érintett személyes adatainak helyesbítése;
 • az Érintett személyes adatainak, a kötelező adatkezelés kivételével, törlése;
 • az adatok hordozásának igénylése;
 • tiltakozás a jogosulatlan adatkezelés, illetve adattovábbítás ellen;
 • az adatkezelés korlátozásának kezdeményezése;
 • jogorvoslat kezdeményezése.

 A személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem esetén az alábbi jogorvoslati lehetőségeket biztosítja az Adatkezelő az Érintett részére:

 • Tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését. Kérelmére az Adatkezelő, tájékoztatást ad az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről (székhelyéről) és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 25 napon belül írásban, közérthető formában kerül átadásra.

Az Érintett jogosult arra, hogy az Adatkezelő által kezelt személyes adatainak törlését kérje. Az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül köteles az adatok törlésére, amennyiben

 • a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyûjtötték vagy más módon kezelték, vagy egyébként az adatkezelés célja megszûnt;
 • a személyes adatok kezelése az alapelvekkel ellentétes;
 • jogszabályi kötelező adatkezelés esetén a jogszabályban rögzített adatkezelési idő eltelt,
 • az adatkezelés jogalapja megszûnt és az adatok kezelésének nincs más jogalapja;
 • az Érintett visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, vagy a személyes adatainak törlését kezdeményezi (kivéve, ha a személyes adatok kezelése kötelező adatkezelésnek minősül);
 • az Érintett tiltakozik az adatkezelése ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerû ok az adatkezelésre (kivéve a közvetlen üzletszerzéssel kapcsolatos adatkezelés elleni tiltakozás esetkörét);
 • az adatok törlését jogszabály, jogi norma, hatósági vagy bírósági határozat rendelte el;
 • az adatkezelés korlátozására vonatkozó időtartam eltelt.

A kérésre történt helyesbítésről és a törlésről az Adatkezelő értesítést küld. Az értesítés mellőzhető, amennyiben az lehetetlen, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. E rendelkezés megfelelően alkalmazandó a személyes adatok helyesbítése, illetve az adatkezelés korlátozása esetén.

Tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen, ha

 • a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az adatkezelő, az adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a tiltakozás jogának gyakorlását egyébként törvény lehetővé teszi.

Adatkezelő – az adatkezelés egyidejû felfüggesztésével – a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb, ha jogszabály ennél rövidebb határidőt nem állapít meg, 15 napon belül megvizsgálja, és annak eredményéről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Amennyiben az Adatkezelő a tiltakozás megalapozottságát megállapítja, az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszünteti, és az adatokat zárolja, valamint a tiltakozásról, illetőleg az annak alapján tett intézkedésekről értesíti mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban esetleg továbbította, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

Amennyiben az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő az Infotv.-ben előírt határidőt elmulasztja, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 (harminc) napon belül bírósághoz fordulhat.

15. Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (Felügyeleti hatóság)
Az Érintett személyes adatainak kezelésével kapcsolatban panaszt tehet az Adatvédelmi Felügyeleti Hatóságnál (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5. e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu).

16. Hatályba lépés, módosítás
A jelen tájékoztató 2018. október 30. napján lép hatályba azzal, hogy az Adatkezelő jogosult a benne foglaltakat egyoldalúan módosítani.

 

Hévíz, 2019. 1.1.